Privacyverklaring

1. Privacyverklaring op een oogopslag

Algemene opmerkingen

De volgenden opmerkingen geven een simpel overzicht daarover wat met uw persoonsgegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens met welke u persoonlijk geidentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in deze privacyverklaring.

Data-acquisitie op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de data-acqusitie op deze website?

De dataverwerking op deze website vindt plaats door de websitebeheerder. Hun contactgegevens vindt u onder de sectie „Opmerking over de verantwoordelijke instantie“ in deze privacyverklaring.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

De verzameling van persoonsgegevens houden wij beperkt tot de gegevens die u ons doorgeeft bijv. gegevens die worden ingevoegd in ons contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of na uw toestemming tijdens het bezoek op onze website door onze IT-systemen verzamelt. Dit is vooral technische data (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstrip van de pagina oproep.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Een deel van de data wordt verzamelt om te zorgen voor een foutloze beschrikbaarstelling van de website. Andere data kan worden gebruikt voor de analyse van uw gebruikersgedrag.

Welke rechten hebt u betreffend uw gegevens?

U hebt het recht gratis informatie over de oorsprong, ontvanger en doel van uw opgeslagen gegevens te ontvangen. Daarnaast hebt u ook het recht uw persoonsgegevens te corrigeren oft e verwijderen. Als uw een toestemming voor de gegevensverwerking hebt gegeven kunt u deze altijd weer terugtrekken. Ook hebt u het recht onder bepaalde omstandigheden de beperkingen van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Verder hebt u het recht op beroep bij de toestandige toezichthoudende autoriteit.

Voor deze en andere vragen over het onderwerp gegevensbescherming kunt u te alle tijde contact met ons opnemen.

Analysetools en tools van derden

Tijdens het bezoek op deze website kan u surf gedrag statistisch geevalueerd worden. Dit gebeurt vooral met zogenaamde analyseprogramma´s.

Gedetailleerde informatie naar deze analyseprogramma´s vindt u in de volgende privacyverklaring.

2. Hosting

Externe hosting

Deze website wordt bij een externe serviceprovider gehost (hoster). De persoonlijke gegevens die op onze website verzameld worden, worden op een server van de hoster opgeslagen. Dit houdt vooral volgende in: IP-adres, contactverzoeken, meta- en communicatie-data, contractgegevens, namen, website bezoeken en overige data, die via de website wordt gegenereerd.

Het gebruik van de hoster vindt plaats met het doel het contract uit te voeren tegenover onze potentiele en bestaande klanten (Art. 6 Para. 1 lit. b AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiente levering van het online aanbot door een professionele provider (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG).

Opdrachtverwerking

Wij hebben een contract over de opdrachtverwerking (AVV) met de boven genoemde provider afgesloten. Dit is een contract vereist door gegevensbeschermingswetgeving die ervoor zorgt dat deze de pesoonsgegevens van onze website bezoekers alleen volgens onze aanwijzingen en in ondereenstemming de AVG verwerkt.

3. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De provider van deze websites nemen de bescherming van uw persoonlijke data zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en aan deze privacyverklaring.

Als u gebruik maakt van deze website worden verschillende persoonlijke gegevens verwerkt. Persoonsgegevens zijn gegevens met welke u persoonlijk geidentificeerd kunt worden. Deze privacyverklaring legt uit welke gegevens wij verwerken en waarvoor wij deze gebruiken. Deze verklaart ook hoe en met doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat de transmissie van data in het internet (bijv. bij de communicatie via e-mail) beveiligingsgaten kan opleveren. Een naadloze bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de verwerking van gegevens op deze website is:

Heinrich-Hertz-Straße 18, 48531 Nordhorn, Duitsland

Telefoon: +31 (0)5921-8579810   E-Mail: contact@de-steenmasters.nl

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.

Opslagperiode

Zover in deze privacyverklaring geen speciale opslagperiode genoemd is, verblijven uw persoonlijke gegevens bij ons tot dat het doel van de gegevensverwerking niet meer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot wissing hebt of een toestemming voor gegevensverwerking wilt herroepen, worden uw gegevens verwijdert indien wij geen andere wettelijk toegestane redenen voor het opslagen van uw persoonsgegevens hebben (bijv. bewaartermijnen onder belastings- of handelsrecht); in het laatste geval vindt de wissing naar beeindiging van de redenen plaats.

Opmerkingen over openbaarmaking van gegevens naar de USA en andere derden

Wij gebruiken onder andere tools van bedrijven met zit in de VS of andere gegevensbescherming niet-neilige derde landen. Als deze tools actief zijn kunnen uw bersoonsgegevens in deze derde landen overgedragen en daar verwerkt worden. Wij wijzen erop dat in deze landen geen met de EU vergelijkbaar gegevensbeschermingsniveau gegarandeerd kann worden. Bijvoorbeeld zijn VS-bedrijven verplicht om persoonsgegevens af te geven aan veiligheidsautoriteiten zonder dat u als betrokkene persoon hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Daarom kann niet worden uitgesloten dat VS-autoriteiten (bijv. geheime diensten) uw op VS-servers beschikbare gegevens voor bewakingsdoeleiden verwerken, evalueren en voorgoed opslaan. Wij hebben op deze verwerkingsactiviteiten geen invloed.

Herroep van uw toestemming over de gegevensverwerking

Veel dataverwerkingsactiviteiten zijn alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. U kunt een reeds gegeven toestemming altijd herroepen.

Herroepingsrecht tegen de gegevensverzameling in bijzondere omstandigheden net als tegen directe reclame (Art. 21 AVG)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING OP BASIS VAN ART. 6 PARA. 1 LIT. E OF F AVG PLAATS VINDT HEBT U ALTIJD HET RECHT OM DE TOESTEMMING OVER HET VERWERKEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS TE HERROEPEN, OM REDENEN DIE VOORTKOMEN UIT UW PERSOONLIJKSITUATIE. DIT GELT OOK VOOR EEN OP DEZE BESTEMMINGEN GEBASEERD PROFILING. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DIT PRIVACYVERKLARING. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE REDENEN VOOR BESCHERMING VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF DE VERWERKING DIENT VOOR DE VASTSTELLING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN RECHTSVORDERINGEN (BEROEP INDIENEN NAAR ART. 21 PARA. 1 AVG).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DERGELIJKE MARKETING; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING ZOVER DEZE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERVOLGENS NIET LANGER WORDEN GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING (BEROEP INDIENEN NAAR ART. 21 PARA. 2 AVG).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schending van de AVG hebben betrokkenen het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermoedelijke schending. Het recht van beroep bestaat ongeacht de andere administratief of gerechtelijk rechtsmiddel.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Als u een rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke vraagt, zal dit alleen worden gedaan voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als sitebeheerder stuurt, maakt deze site gebruik van SSL- of TLS-codering. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Gecodeerde betalingstransacties op deze website

Als er na het afsluiten van een contract met kosten een verplichting bestaat om uw betalingsgegevens aan ons door te geven (bijv. bankrekeningnummer in het geval van machtiging tot automatische incasso), zijn deze gegevens nodig voor de betalingsverwerking.

Betalingstransacties via de gangbare betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) vinden uitsluitend plaats via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. Je herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in je browserregel.

Bij gecodeerde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, verwijdering en correctie

Binnen het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen hiervoor en voor verdere vragen over persoonsgegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan te vragen. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

– Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de controle hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan te vragen.

– Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens op onwettige wijze is/wordt uitgevoerd, kunt u verzoek stellen om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering.

– Als wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig hebt om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of geldend te maken, hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen in plaats van wissing.

– Als u bezwaar hebt gemaakt op grond van art. 21 (1) AVG, moet er een afweging van uw en onze belangen plaatsvinden. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – alleen worden gebruikt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims of voor de bescherming van de rechten van derden.

Beroep tegen reclame e-mails

Het gebruik van in het kader van de legal policy gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal is hierbij verboden. De beheerders van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, zoals spam e-mails.

4. Verzameling van gegevens op deze website

Cookies

Onze internetpagina’s maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geen schade toebrengen aan uw eindapparaat. Ze worden tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw computer, tablet of smartphone opgeslagen. Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone totdat uw ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch worden verwijderd door uw webbrowser.

In sommige gevallen kunnen er ook cookies van derden op uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van het externe bedrijf te gebruiken (bijv. cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder deze cookies niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of om advertenties weer te geven.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde functies te bieden die u hebt aangevraagd (functionele cookies, bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten), worden opgeslagen op basis van art. 6 para. 1 lit. f AVG, tenzij een andere wettelijke basis is gespecificeerd. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als toestemming voor het opslaan van cookies is gevraagd, worden de betreffende cookies uitsluitend op basis van deze toestemming opgeslagen (art. 6 para. 1 lit. a AVG); toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geinformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toegestaan worden, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u cookies deactiveert, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Voor zover cookies worden gebruikt door externe bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen wij u hierover apart informeren in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring en, indien nodig, om uw toestemming vragen.

Toestemming met Borlabs Cookie

Onze website maakt gebruik van de Borlabs Cookie Consent-technologie om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies in uw browser of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om dit te documenteren in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. De aanbieder van deze technologie is Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg, Duitsland (hierna Borlabs genoemd).

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er in uw browser een Borlabs-cookie opgeslagen, waarin de door u gegeven toestemming of het intrekken daarvan wordt opgeslagen. Deze gegevens worden niet gedeeld met de Borlabs-cookieprovider.

De verzamelde gegevens worden opgeslagen totdat u ons verzoekt deze te verwijderen of totdat u zelf het Borlabs-cookie verwijdert of totdat het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast. Meer informatie over de gegevensverwerking van Borlabs Cookie vindt u op https://de.borlpara.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

De Borlabs Cookie Consent Technology wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 para. 1 lit. c AVG.

Contactformulier

Als u ons een aanvraag stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar opgeeft, door ons opgeslagen om de aanvraag te verwerken en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 para. 1 lit. b AVG, voor zover uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve afhandeling van de aan ons gerichte aanvragen (art. 6 para. 1 lit. f AVG) of op uw toestemming (art. 6 para. 1 lit. a AVG) indien hierom is verzocht.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan van de gegevens intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet meer van toepassing is (bijv. nadat we de verwerking van uw aanvraag hebben voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Aanvraag via e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag en alle daaruit resulterende persoonlijke gegevens (naam, aanvraag), die nodig zijn voor de verwerking van uw aanvraag, door ons opgeslagen en verwerkt. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 para. 1 lit. b AVG als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve afhandeling van de aan ons gerichte vragen (art. 6 para. 1 lit. f AVG) of op uw toestemming (art. 6 para. 1 lit. a AVG) als deze is gevraagd.

De gegevens die u ons via contactaanvragen toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw de toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet meer van toepassing is (bijv. nadat we de verwerking van uw aanvraag hebben voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

5. Analysetools en reclame

WP Statistics

Deze website maakt gebruik van de analysetool WP Statistics om het bezoekersverkeer statistisch te evalueren. De provider is Veronalabs, ARENCO Tower, 27th Floor, Dubai Media City, Dubai, Dubai 23816, UAE (https://veronalpara.com).

Met WP Statistics kunnen we het gebruik van onze website analyseren. WP Statistics verzamelt onder andere logbestanden (IP-adres, verwijzer, gebruikte browser, herkomst van de gebruiker, gebruikte zoekmachine) en acties die websitebezoekers op de pagina hebben ondernomen (bijv. klikken en weergaven).

De gegevens die met WP Statistics worden verzameld, worden uitsluitend op onze eigen server opgeslagen.

Het gebruik van deze analysetool is gebaseerd op art. 6 para. 1 lit. f AVG. We hebben een legitiem belang bij de geanonimiseerde analyse van gebruikersgedrag om zowel onze website als onze advertenties te optimaliseren. Als er een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 para. 1 lit. a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

IP-anonimisering

We gebruiken WP Statistics met een geanonimiseerd IP-adres. Je IP-adres wordt ingekort zodat het niet meer direct aan jou kan worden toegewezen.

6. Plugins en tools

YouTube met uitgebreide gegevensbescherming

Op deze website staan video’s van YouTube. De beheerder van de pagina’s is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. De overdracht van gegevens naar YouTube-partners wordt echter niet noodzakelijkerwijs uitgesloten door de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Dus, ongeacht of u een video bekijkt, maakt YouTube een verbinding met het Google DoubleClick-netwerk.

Zodra u een YouTube-video op deze website start, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Hierdoor weet de YouTube-server welke van onze pagina’s je hebt bezocht. Als je bent aangemeld bij je YouTube-account, geef je YouTube de mogelijkheid om je surfgedrag direct toe te wijzen aan je persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen uit je YouTube-account.

Bovendien kan YouTube, na het starten van een video, verschillende cookies opslaan op jouw computer, tablet of smartphone of vergelijkbare herkenningstechnologieen gebruiken (bijv. vingerafdrukken van apparaten). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruikerservaring te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen.

Indien nodig kunnen na het starten van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingsprocessen in gang gezet worden, waarover wij geen controle hebben.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang naar art. 6 para. 1 lit. f AVG. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 para. 1 lit. a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube is te vinden in hun privacybeleid op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Google Web Fonts (lokaal hosting)

Deze site gebruikt zogenaamde webfonts van Google voor de uniforme weergave van lettertypen. De Google Fonts worden lokaal geinstalleerd. Er is geen verbinding met de servers van Google.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Font Awesome (lokaal hosting)

Deze site gebruikt Font Awesome voor de uniforme weergave van lettertypen. Font Awesome wordt lokaal geinstalleerd. Er vindt geen verbinding plaats met servers van Fonticons, Inc.

Zie voor meer informatie over Font Awesome de privacyverklaring van Font Awesome op: https://fontawesome.com/privacy.

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. Deze informatie wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De provider van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Als Google Maps is geactiveerd, kan Google Google Web Fonts gebruiken voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u Google Maps oproept, laadt uw browser de vereiste webfonts in de cache van uw browser om teksten en fonts correct weer te geven.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de door ons op deze website aangegeven locaties. Dit vormt een gerechtvaardigd belang volgens art. 6 para. 1 lit. f AVG. Als er een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 para. 1 lit. a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google reCAPTCHA

tijd die de websitebezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses worden volledig op de achtergrond uitgevoerd. Bezoekers van de website worden niet geinformeerd dat er een analyse plaatsvindt.

De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op art. 6 para. 1 lit. f AVG. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij de bescherming van zijn webaanbiedingen tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en tegen SPAM. Als er een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 para. 1 lit. a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over Google reCAPTCHA vindt u in de privacyverklaring van Google en de algemene voorwaarden van Google op de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=nl en https://policies.google.com/terms?hl=nl

Wordfence

We hebben Wordfence geintegreerd op deze website. De provider is Defiant Inc, Defiant, Inc, 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, VS (hierna Wordfence).

Wordfence dient om onze website te beschermen tegen ongewenste toegang of kwaadaardige cyberaanvallen. Hiertoe maakt onze website een permanente verbinding met de servers van Wordfence zodat Wordfence zijn databases kan controleren op de toegangen tot onze website en deze indien nodig kan blokkeren.

Het gebruik van Wordfence is gebaseerd op art. 6 para. 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang om zijn website zo effectief mogelijk te beschermen tegen cyberaanvallen. Als er een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 para. 1 lit. a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standard contractbepalingen van de EU-Commissie. Details vindt u hier: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/

Opdrachtverwerking

Wij hebben met de bovengenoemde aanbieder een overeenkomst van opdracht (OVO) gesloten. Dit is een wettelijk verplicht contract voor gegevensbescherming, dat garandeert dat de aanbieder de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

7. eCommerce en betalingsproviders

Gegevensoverdracht bij het afsluiten van een contract voor online winkels, handelaren en verzending van goederen

Wanneer u goederen bij ons bestelt, geven we uw persoonlijke gegevens door aan het transportbedrijf dat belast is met de levering en aan de betalingsdienstaanbieder die belast is met de betalingsverwerking. Alleen de gegevens die de betreffende dienstverlener nodig heeft om zijn taak uit te voeren, worden vrijgegeven. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 para. 1 lit. b AVG, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat. Als u de betreffende toestemming conform art. 6 para. 1 lit. a AVG hebt gegeven, geven wij uw e-mailadres door aan het met de levering belaste transportbedrijf, zodat zij u per e-mail kunnen informeren over de verzendstatus van uw bestelling; u kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

Betalingsdiensten

We integreren betaaldiensten van externe bedrijven op onze website. Wanneer u een inkoop bij ons doet, worden uw betalingsgegevens (bijv. naam, betalingsbedrag, bankrekeninggegevens, creditcardnummer) verwerkt door de aanbieder van de betalingsdienst om de betaling te verwerken. Op deze transacties zijn de respectieve contractuele en gegevensbeschermingsbepalingen van de respectieve aanbieders van toepassing. De betalingsdienstaanbieders worden gebruikt op basis van art. 6 para. 1 lit. b AVG (contractverwerking) en in het belang van een zo soepel, comfortabel en veilig mogelijk betalingsproces (art. 6 para. 1 lit. f AVG). Als uw toestemming wordt gevraagd voor bepaalde handelingen, is art. 6 para. 1 lit. a AVG de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking; toestemming kan op elk moment voor de toekomst worden ingetrokken.

Wij gebruiken in het kader van deze website de volgende betaaldiensten / payment service providers:

Paypal

Aanbieder van deze betalingsdienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (in het volgende „PayPal“).

De datatransmissie naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de EU-Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.